De sju ursprungsgårdarna

Under 1600-talet utgjordes byn av sju gårdar lokaliserade inom samma område som den nuvarande bykärnan. Efter ryssbränningarna 1719 byggdes husen upp igen på samma platser som tidigare. Varje gård hade då sin egen tomt men den brukbara marken i byn var till en början gemensam, senare uppdelad i många skiften med stor spridning för varje gård.

Gårdarna var från början namngivna efter placering i byn, Norrgården, Södergården etc., men senare ersattes en del av gårdsnamnen med mer personanknutna sådana. Kvar blev bara de två ovan nämnda men antalet hemman var fortfarande sju, som framgår av skissen nedan.

I samband med laga skifte som myndigheterna påbjöd 1827 hände det ofta att byar splittrades upp. Varje hemman skulle ju ha sammanhållna markarealer för att underlätta brukandet och då placerades gårdsbyggnaderna oftast ut på sina nya sammanhållna marker. Så skedde delvis i Senneby men som ändå behöll sin prägel av bykärna med ägor runt om.

När laga skifte genomfördes i byn på 1840-talet var det totala antalet mantalsägare i byn fjorton stycken. Förutom sammanläggningen av de många skiftena ville lantmätaren då återgå till sju gårdar och sju ägare. Bland annat för att reducera antal närliggande hus som innebar stora risker vid en eventuell brand. Men det var till priset av att hälften av delägarna med familjer måste flytta ut från bykärnan, vilket inte skedde frivilligt. Samtidigt utvidgades byn med lika många fastigheter utanför bykärnan.

hemsidan

Mer om gårdarnas ursprung och laga skiftet finns under fliken ”1800 tal och tidigare”.

Mer om äldre kartor finns under fliken ”Kartor/översiktbild

Berättelserna om respektive gård har skrivits av de personer som idag äger eller övrigt har anknytning till gårdarna.

Länk till berättelserna:

Vill du lämna upplysningar eller synpunkter m.m. klicka på ”Leave a replay” längst ner på första sidan.